Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.

Privacy & cookies

Privacybeleid

1. Inleiding

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om die te respecteren. We willen u meteen geruststellen. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door Train World , Prinses Elisabethplein 5, B-1030 Schaarbeek, een dienst van NMBS NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel 0203.430.576).

We bezorgen uw persoonsgegevens niet aan derden die ze willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te prijzen. Hieronder beschrijven we in detail hoe we uw gegevens wel mogen gebruiken.

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen (bijvoorbeeld door een biljet aan te kopen op onze website) bevestigt u dat u deze privacyvoorwaarden heeft doorgenomen.

2. Welke gegevens verwerken we, waarvoor, en hoe lang houden we ze bij?

Welke gegevens we verwerken, waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en hoe lang we ze bijhouden wordt bepaald door de reden waarvoor we de gegevens verwerken. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende verwerkingen door te klikken op de overeenkomstige tekst.

2.1. Wanneer u de website bezoekt

We registreren uw IP-adres om u te kunnen identificeren.

De website van waaruit u naar onze website wordt doorverwezen, de datum en duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag, in het bijzonder de pagina’s die u bezoekt, zijn eveneens gegevens die worden verzameld voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

Raadpleeg de “Cookie Policy” voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

2.2. Bij de aankoop van een toegangsticket of producten die op de website worden gecommercialiseerd of voor een dienst na verkoop

We registreren uw naam, voornaam, adres en e-mailadres om u te kunnen identificeren en u een toegangsticket of producten te leveren die op de website worden gecommercialiseerd, om uw bestelling te bevestigen, en u in voorkomend geval bijkomende informatie daarover te kunnen verschaffen, teneinde de overeenkomstige producten of diensten op te volgen en de dienst na verkoop te kunnen verzekeren.
Die informatievergaring heeft ook als doel eventuele fraude te voorkomen bij de aankoop van biljetten of producten die op de website gecommercialiseerd worden en bij elke betalingstransactie, en de juistheid na te gaan van de gegevens die u hebt meegedeeld.

Wanneer we uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere verwerkingen die in dit privacybeleid zijn vermeld, bewaren we de gegevens die we bij de online aankoop hebben verzameld gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum.

2.3. Wanneer u contact neemt met het team van Train World, bv. om een getuigenis te delen, enz.

We verzamelen uw naam, voornaam, e-mailadres en eventueel de datum van uw bezoek, samen met alle andere gegevens die u ons meedeelt in het kader van uw contactname om u te kunnen aanspreken, uw vraag, bericht of verzoek te behandelen en in voorkomend geval te kunnen beantwoorden.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartijd vereist, bewaren we de bovenstaande persoonsgegevens tot twee jaar na de volledige behandeling van uw verzoek, vraag of klacht.

2.4. Wanneer u aan een wedstrijd deelneemt

We verzamelen en verwerken uw naam, voornaam en eventueel uw geboortedatum, zodat u aan de wedstrijd kunt deelnemen.

Uw adres en e-mailadres worden door ons verwerkt om u te kunnen contacteren als u een prijs hebt gewonnen.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartijd vereist, bewaren we de bovenstaande persoonsgegevens tot één (1) maand na het einde van de wedstrijd.

2.5. Wanneer u een studie of tevredenheidsenquête beantwoordt op vraag van Train World.

We verwerken uw naam en voornaam, adres en e-mailadres om u te identificeren en om u onze studie of tevredenheidsenquête toe te sturen en u aldus toe te laten om eraan deel te nemen. Die gegevens worden ook verwerkt wanneer u antwoordt om uw antwoorden te kunnen analyseren met het oog op het verbeteren van onze producten en diensten.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartijd vereist, bewaren we de bovenvermelde persoonsgegevens tot één (1) jaar na het einde van het onderzoek.

2.6 Wanneer u ons museum bezoekt

Tijdens uw bezoek wordt u gefilmd door onze camera’s om uw eigen veiligheid en die van de andere personen in het museum te verzekeren. Die camerabeelden zijn ook bestemd om overtredingen te voorkomen en het eigendom van Train World en de NMBS veilig te stellen.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartijd vereist, bewaren we de bovenstaande persoonsgegevens tot één (1) maand na de filmopnames.

2.7 Wanneer u hebt toegestemd om commerciële aanbiedingen met betrekking tot de producten van Train World en onderzoeken over het aanbod van Train World te ontvangen

Wanneer u hebt aangegeven dat u van ons commerciële aanbiedingen en vragen over ons aanbod wenst te ontvangen, verwerken we uw contactgegevens (o.a. uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, aanspreektitel en eventueel interesses die u ons hebt meegedeeld) om u onze newsletter en onderzoeken toe te sturen en u onze producten en diensten en/of andere informatie aan te bieden over de activiteiten en evenementen die door Train World worden georganiseerd.

We gebruiken uw gegevens ook om de inhoud van onze reclamecampagnes en onze website in de toekomst aan te passen aan uw voorkeuren en persoonlijke kenmerken. Met dat doel passen we onze profilering toe: op basis van de informatie die we over u bezitten, delen we u in in een van de marketingsegmenten die we hanteren. Die profilering heeft geen verdere juridische gevolgen of impact voor u: alleen de reclame die u te zien krijgt of ontvangt wordt aangepast aan het segment waartoe u behoort.
Wanneer we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartijd vereist, bewaren we de bovenstaande persoonsgegevens totdat u ons laat weten dat we uw gegevens niet meer voor directmarketingdoeleinden mogen gebruiken.

 

3. Op welke juridische basis worden uw gegevens verwerkt?

In de meeste gevallen verwerken we uw gegevens om het bestaande contract tussen Train World en uzelf te kunnen uitvoeren. Dat is onder meer het geval wanneer u een ticket reserveert of aankoopt of wanneer u een beroep wilt doen op de dienst na verkoop.

In bepaalde gevallen zijn we ook wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo hebben we de verplichting om de veiligheid in het museum te garanderen. Daarom kunnen we u ook filmen met behulp van camera’s die op die plaatsen aangebracht zijn en kunnen we uw identiteit controleren en overtredingen vaststellen en opvolgen.

Een aantal verwerkingen kaderen overigens in het legitiem economisch belang van Train World, zoals fraudebestrijding, de uitvoering van marktstudies, de verbetering van zijn diensten en de ontwikkeling van nieuwe producten. Hierbij gaan we altijd na of uw belang bij de bescherming van uw privéleven en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens het belang van Train World niet overtreffen. Als uw rechten de overhand hebben, kan Train World niet overgaan tot de verwerking van uw persoonsgegevens of moeten we die verwerking zodanig aanpassen dat ze in overeenstemming is met uw belangen.

Ten slotte laten we een aantal verwerkingen afhangen van uw toestemming. Dat geldt bijvoorbeeld voor elektronische direct marketing en de verwerking van specifieke categorieën van persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Die toestemming gaat in de meeste gevallen gepaard met een actieve handeling van uw kant (ons bijvoorbeeld uw persoonsgegevens bezorgen). In specifieke gevallen, zoals voor de verwerking van medische gegevens, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. De verwerkingen die we tot die intrekking hebben uitgevoerd, blijven wel geldig en gerechtvaardigd.


4. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wanneer de wet een minimum bewaartermijn oplegt, zijn we verplicht om uw gegevens gedurende die termijn te bewaren. Na die minimale bewaartermijn en wanneer de wet geen bewaartermijn bepaalt, hebben we bewaartermijnen vastgelegd die rekening houden met uw belangen en die van Train World, waarbij we erop toezien dat de belangen van Train World de uwe niet overtreffen, met de snelheid waarmee de gegevens verouderen en met de reden waarom uw gegevens worden verwerkt.
Als we uw gegevens voor diverse redenen verwerken, is de langste bewaartermijn van toepassing. Voor de betrokken diensten van Train World wordt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te gebruiken, bepaald in functie van de geldende bewaartermijn voor die dienst. Meer informatie over de precieze bewaartermijn van uw gegevens vindt u hierboven, in de toelichting over de specifieke verwerking.

Na het verstrijken van die termijn verwijderen we uw gegevens uit onze gegevensbestanden of maken we ze anoniem om ze niet meer aan uw persoon te kunnen koppelen.


5. Naar wie worden uw gegevens doorgestuurd?

Om het doel van de verwerking te verwezenlijken, doet Train World een beroep op de diensten van derden, met name verwerkers aan wie die gegevens worden meegedeeld, bijvoorbeeld NMBS nv van publiek recht en haar IT-filiaal Ypto nv. Die laatsten kunnen de gegevens alleen gebruiken om de taken uit te voeren die Train World hen heeft toevertrouwd.

Onze verwerkers zijn fysieke of rechtspersonen die gevestigd zijn in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat minstens gelijk is aan wat u in België geniet. Voor elke afwijking op die regel ontvangt u een bericht en een toelatingsaanvraag.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat we verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te sturen naar de autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de bevoegde autoriteiten in het kader van op handen zijnde of lopende gerechtelijke procedures.

Die derden treden op als “verantwoordelijke voor de verwerking” bij de uitvoering van die verwerkingen of andere verwerkingen van persoonsgegevens. Voor meer informatie over die verwerkingen verwijst Train World u dan ook naar het privacybeleid van die derden.


6. Overdracht van uw gegevens buiten de EU

Door de website te gebruiken of uw persoonsgegevens aan Train World mee te delen, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van de vermelde verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens mogen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. We waken er evenwel over dat die derden een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens.


7. Welke rechten geniet u?

 1. U kunt zich op elk moment kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. Dat geldt zowel voor de gewone verwerking als voor de profilering die gebruikt wordt voor direct marketing. U beschikt op elk moment over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden door te klikken op de knop “Uitschrijven” die op alle directmarketingdocumenten te vinden is.
 2. U kunt van ons een overzicht krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te raadplegen. Dat overzicht kan u helpen nagaan of u ook andere rechten (bijvoorbeeld uw recht om gegevens te wijzigen) wilt uitoefenen.
 3. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Als u vaststelt dat uw persoonsgegevens waarover wij beschikken onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze aan te passen of aan te vullen. Die laatste mogelijkheid is nuttig wanneer er gevolgen verbonden zijn aan die persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld om te bepalen of u in aanmerking komt voor een korting.
 4. U kunt ons vragen bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Op basis van de geldende bepalingen inzake privacy hebt u het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen. Dat is alleen mogelijk wanneer die gegevens niet meer nodig zijn om een doel te bereiken. Zo kunnen we uw persoonsgegevens niet verwijderen zolang u uw abonnement wilt gebruiken of wanneer we uw betaling van verschuldigde bedragen nog moeten ontvangen (bijvoorbeeld na een schadegeval).
 5. Op basis van de geldende bepalingen inzake privacy hebt u het recht ons de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een overdraagbare en leesbare elektronische vorm te ontvangen.
 6. U kunt een gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Wanneer de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u die op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld de verwerking van medische getuigschriften om na te gaan of u in aanmerking komt voor bepaalde kortingen/faciliteiten. Na een dergelijke aanvraag kan het gebeuren dat we u niet langer bepaalde informatie kunnen bezorgen als gevolg van de intrekking op uw verzoek. Zo is het mogelijk dat u niet meer kunt genieten van een korting/faciliteit op basis van de verwerking van persoonsgegevens wanneer u vooraf de verwijdering van uw gegevens hebt gevraagd.
 7. U kunt vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt tot bepaalde doeleinden. Toch zullen we niet altijd in staat zijn aan uw verzoek te voldoen wanneer we bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken of wanneer we schadegevallen moeten opvolgen. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een brief sturen naar de verantwoordelijke dienst voor de verwerking Train World, Customer Service, Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek, of een e-mail sturen naar privacy@trainworld.be, waarbij u een identiteitsbewijs als bijlage toevoegt.


8. Beveiliging

Train World verbindt zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onvrijwillige wijziging, beschadiging of bekendmaking.

Daarnaast hebben we een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ons adviseert over de privacyregels en die onderzoekt of Train World die naleeft.
Bovendien waken we erover dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die ze werkelijk moeten verwerken om hun professionele taken bij Train World uit te voeren.

Voor alle bestaande belangrijke procedures en alle nieuwe verwerkingsprocedures voeren we een Data Protection Impact Assessment uit waarin we, met de hulp van onze Functionaris voor gegevensbescherming, nagaan of we aan de privacyregels voldoen en of uw persoonsgegevens steeds voldoende beschermd zijn. Wanneer die evaluaties verbeterpunten aan het licht brengen, verbinden we ons ertoe die strikt op te volgen en een oplossing te vinden vóór elke verwerking van uw gegevens.
We verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onvrijwillige wijziging, beschadiging of bekendmaking. Om die veiligheid te waarborgen, voeren we onder meer periodieke back-ups uit.


9. Contactgegevens

Train World,  Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek, een dienst van NMBS NV van publiek recht, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en waakt over de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan.

U kunt Train World contacteren op het volgende adres: Train World, Customer Service, Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek.

U kunt de dienst Data Protection Office en dus de Functionaris voor gegevensbescherming van Train World contacteren via de Data Protection Office Train World, Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek of via dataprotectionoffice@trainworld.be.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Train World uw persoonsgegevens verwerkt en over de manier waarop onze klantendienst en de Functionaris voor gegevensbescherming uw klacht behandelt, kunt u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Train World behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Cookie policy

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of definitief worden opgeslagen op uw computer of toestel. Ze vereenvoudigen, personaliseren en vullen het gebruik van de website aan. Cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en richten geen schade aan. Dankzij cookies hoeft u uw gegevens niet telkens opnieuw in te geven, en is het gemakkelijker om inhoud door te sturen die specifiek voor u bestemd is.

Bovendien helpen ze ons de problemen en populaire gedeelten van onze site te identificeren om de site te verbeteren en aan uw behoeften aan te passen.
In uw browser kunt u de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen. Dat kan echter leiden tot een verminderde of vertraagde werking of het gebruik van bepaalde onderdelen van de website beletten.

Voor meer informatie over cookies en de manier waarop u ze kunt verwijderen in de browser die u gebruikt, verwijzen we u naar de volgende website: www.allaboutcookies.org.

We maken gebruik van de volgende cookies:

1) Strikt noodzakelijke cookies

Het gaat om cookies die het mogelijk maken om de website te bezoeken, de functies op de website te gebruiken (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) en toegang te krijgen tot de beveiligde en geregistreerde delen. Als het gebruik van die cookies uitgeschakeld wordt, kunnen bepaalde delen van de website niet meer correct worden gebruikt. Die cookies zijn dus noodzakelijk voor de correcte werking van de website.

2) Functionaliteitscookies

Dit zijn cookies waarmee we uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, enz.) kunnen onthouden om het gebruiksgemak van de website te verhogen en u relevanter en meer gepersonaliseerde informatie te kunnen tonen.

3) Prestatiebevorderende cookies

Het betreft cookies die bedoeld zijn om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt, zoals informatie over de bekeken pagina’s of over het aantal verschenen foutmeldingen, met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
Prestatiebevorderende cookies zijn ook bekend onder de naam analysecookies.

Het kan gebeuren dat de informatie afkomstig uit het gebruik van die cookies door een derde wordt verzameld. Die derden treden op als verwerkers voor Train World om haar informatie te verschaffen met het oog op het verbeteren van de website en haar diensten. Hieronder vindt u informatie over die derden en over de manier waarop ze informatie verzamelen met behulp van Google Analytics-cookies.

Google Analytics

De website gebruikt Google Analytics. Die service voor de publieksanalyse van websites aangeboden door Google Inc. (“Google”) maakt gebruik van analysecookies. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres naar Google verzonden en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie voor de volgende redenen gebruiken:

 1. Rapporten over webreclameactiviteiten leveren aan de adverteerders en de websites die de advertenties hosten en erop toezien dat de website-uitgevers worden betaald
 2. De eigenaars van websites en applicaties die gebruik maken van Google Analytics inzicht geven in de manier waarop bezoekers hun sites of applicaties gebruiken
 3. Fraude en andere veiligheidsrisico’s opsporen en bestrijden om de gebruikers en partners te beschermen
 4. Zijn wettelijke verplichtingen naleven
 5. Zijn producten verbeteren

Voor al die activiteiten, behalve punt 2, handelt Google als verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking van de verzamelde gegevens over uw gebruik van de website behoort dus tot zijn verantwoordelijkheid.
De informatie van die cookie wordt bewaard gedurende een termijn van 34 maanden.

Hoe kunt u de informatie beheren die naar Google verzonden wordt?

Hieronder vindt u de manieren waarop u de informatie kunt beheren die door uw webbrowser wordt gedeeld wanneer u de website bezoekt:

 • •  Als u niet wilt dat Google Analytics in uw browser wordt gebruikt, kunt u de browserextensie voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
 • •  Als u zich op uw Google-account aanmeldt, kunt u, naargelang van de instellingen van uw account, bepaalde gegevens raadplegen en wijzigen die door Google over de bezochte sites en applicaties zijn verzameld.
 • •  In de  incognitomodus van Chrome kunt u op het internet surfen zonder dat de webpagina’s en bestanden in uw navigatiehistoriek worden opgeslagen. De cookies worden verwijderd nadat alle vensters en tabs in de incognitomodus zijn gesloten. Je bladwijzers en instellingen worden bewaard totdat u ze verwijdert.
 • •  Met behulp van Advertentievoorkeuren kunt u bepalen welke advertenties van Google er verschijnen. U kunt ontdekken hoe de reclame wordt geselecteerd die op u betrekking heeft, u kunt de personalisatie van advertenties deactiveren en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

Vandaag is Train World open van 10:00 tot 17:00 (laatste toegang om 15u30).

close