Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.

Gegevens

Maatschappelijke naam: NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen), naamloze vennootschap van publiek recht
Maatschappelijke zetel: Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel
Telefoon: 02/525.21.11
E-mailadres: info@trainworld.be
BTW / RPM BRUSSEL: BE 0203.430.576

Klachten

Klachten kunnen gestuurd worden naar het volgende e-mailadres: info@trainworld.be

Misbruik melden

Als u merkt dat derden misbruik maken van de site, gelieve ons dat te melden op het volgende e-mailadres: info@trainworld.be

Diverse mededelingen

Neem contact op met ons op het volgende e-mailadres: info@trainworld.be

Gebruiksvoorwaarden van de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Uw gegevens worden verwerkt conform ons privacybeleid. Door de website te bezoeken/gebruiken, aanvaardt u de inhoud van al deze wettelijke bepalingen.

NMBS heeft het recht om deze site en de informatie die ze bevat op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Voorwerp van de site

Op deze site vindt u alle praktische informatie over het museum Train World en kunt u de voorwerpen uit het NMBS-patrimonium ontdekken.

Via de website kunt u ook tickets kopen voor het museum Train World. Door dergelijke aankoop uit te voeren, erkent u kennis te hebben genomen van onderstaande verkoopsvoorwaarden.


Intellectuele eigendom

1. Deze website en de samenstellende elementen ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De teksten, lay-out, afbeeldingen, video's, logo's, merken, handelsbenamingen en andere elementen op deze site, met uitzondering van de reproducties waarvan sprake in punt 2 hieronder, zijn eigendom van NMBS.

NMBS verbiedt elke bezoeker van haar site om zonder haar voorafgaande expliciete schriftelijke toelating, de teksten, lay-out, tekeningen, foto's, video's , logo's, merken, handelsbenamingen en andere elementen die op de site voorkomen en niet onder onderstaand punt 2 vallen, zelfs gedeeltelijk of in een via een elektronisch, mechanisch of ander procedé bewerkte vorm, te gebruiken, reproduceren, afficheren, publiek te maken, wijzigen, wissen, aan te passen …

Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van NMBS kan dus aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan het recht van NMBS om een schadevergoeding te eisen.

2. De reproducties van illustraties en foto's uit de Collectie van de website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het verbod uit punt 1 is van toepassing, behalve als u de toelating hebt van de houders van die rechten.

Als u de rechten van die derden schendt, bent u als enige verantwoordelijk voor die schending.

3. De stukken uit de Collectie werden in de loop van de tijd door NMBS verzameld, met name dankzij de giften van derden.

In het kader van de activiteit van het museum Train World wil NMBS dit uitzonderlijke en leerrijke patrimonium delen met het publiek. Aangezien het gebruik van nieuwe technologieën in de lift zit, heeft NMBS beslist een groot deel van dit patrimonium ter beschikking te stellen via deze site. Deze activiteit heeft geen enkel winstgevend oogmerk.

NMBS heeft alle redelijke inspanningen geleverd om de namen van de auteurs en drukkers van de reproducties uit de Collectie te achterhalen en de ermee gepaard gaande auteursrechten te respecteren. Het is echter mogelijk dat NMBS niet alle gegevens heeft kunnen verkrijgen of niet alle vereiste toelatingen heeft gevraagd.

Als u vindt dat uw rechten niet gerespecteerd werden, gelieve dan contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@trainworld.be

Gastenboek

U hebt de mogelijkheid om iets te schrijven in het gastenboek op de website.

Als u een getuigenis achterlaat, aanvaardt u dat die gereproduceerd kan worden en bekendgemaakt kan worden aan het publiek via de website of op een papieren drager bestemd voor reclamedoeleinden of voor informatiedoeleinden die te maken hebben met de site of het museum Train World. Als je je naam opgegeven hebt, zal die gekoppeld worden aan de getuigenis.

NMBS kan ervoor kiezen een getuigenis niet te publiceren of te schrappen zonder die keuze te moeten rechtvaardigen.

Getuigenissen die haatdragende of beledigende boodschappen bevatten of op een andere manier een persoon, entiteit of groep vernederen, zijn verboden.

Persoonsgegevens

De gegevens die u bekendmaakt via de website worden behandeld conform ons privacybeleid.

Voorwaarden voor onlineverkoop

Tickets voor het museum Train World kunnen worden aangekocht via de website. Door tickets op die manier aan te kopen, aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden.

Tarieven
De tarieven vermeld op de site zijn geldig voor tickets die online worden aangekocht.

Gelieve steeds het totaalbedrag van uw bestelling te controleren alvorens de betaling uit te voeren. Dat bedrag is de enige contractuele prijs.

Betaling en levering
Bestellingen via deze site kunnen enkel betaald worden met Maestro of kredietkaart.

Bij ontvangst van de betaling, worden de tickets enkel doorgestuurd naar het e-mailadres dat u opgegeven hebt tijdens uw aankoop. Controleer dus of dit adres klopt.

De tickets zijn niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar.

Geen herroepingsrecht
Overeenkomstig de wet, beschikt u niet over herroepingsrecht. Door tickets aan te kopen via de website, aanvaardt u uitdrukkelijk om af te zien van dit recht.

Klachten
Met klachten kunt u terecht op info@trainworld.be. Uw aanvraag wordt verwerkt binnen de 48 uur.

Aansprakelijkheid

NMBS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze website maakt (bijvoorbeeld: virussen, beschadigingen aan bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens; indirecte schade, verlies van business profits enz.).

En ten slotte kan NMBS evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de beschikbaarheid van de website, van welke aard ook, of voor schade die daaruit zou voortvloeien.

Geschillen

De Gebruiksvoorwaarden en het beleid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer worden beheerst door het Belgisch recht en moeten conform daarmee geïnterpreteerd worden.

Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en het beleid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer.

Verantwoorde bekendmaking: gebruiksvoorwaarden

NMBS hecht veel belang aan de beveiliging van haar netwerken en informatiesystemen, met name door toe te zien op de bescherming van haar klantgegevens. Ondanks alle beschermingsmaatregelen die wij nemen, is het niet uitgesloten dat er kwetsbaarheden blijven bestaan en dreigen te worden misbruikt. Als je een beveiligingsprobleem in onze netwerken en/of systemen vaststelt, geven we je de mogelijkheid om ons daarvoor op een verantwoorde manier te waarschuwen zodat we het probleem snel kunnen oplossen. Om dat op een georganiseerde en veilige manier te laten verlopen, vragen we je om onderstaande regels te volgen.

Wat te doen wanneer je een beveiligingsprobleem vaststelt ?
Meld het probleem door een e-mail te sturen aan disclosure@b-rail.be.

Voor de melding gelden volgende regels:

 • • Schrijf je bericht in het Nederlands, Frans of Engels.
 • • Beschrijf het probleem volledig en in detail. Vermeld in je beschrijving of in de bijlagen alle informatie of voorbeelden waarover je beschikt : IP-adressen, logs, screenshots, betrokken URL's, enz. Het is belangrijk dat we de kwetsbaarheid zelf kunnen terugvinden om ze weg te werken.
 • • Mogelijk willen we je contacteren om bijkomende informatie te vragen. Indien je liever anoniem wil blijven dan kan dat. Gebruik dan een anonieme email forwarding dienst (vb. trashmail.com, …). 
 • • Maak geen informatie over het veiligheidsgebrek bekend langs andere kanalen.  Deel geen informatie over de kwetsbaarheid met derden, ook niet voor of nadat je NMBS erover hebt ingelicht of nadat het probleem is opgelost. Een dergelijk gedrag zou als onverantwoordelijk beschouwd worden en er zou een klacht tegen je kunnen worden neergelegd.
 • • Maak geen misbruik van de vastgestelde kwetsbaarheid. Verzamel alleen de informatie die nodig is om ons het probleem toe te lichten.
 • • Wijzig en verwijder de systeemgegevens of -parameters niet. Zorg er in het algemeen voor dat je de goede werking van onze systemen niet verstoort. Inbraaktechnieken van het type DoS- of DDoS-aanval, de installatie van malware of virussen, brute force password guessing (afhandig maken van wachtwoorden met veel rekenkracht), diefstal van wachtwoorden, scannen van onze systemen, phishing, enz., maar ook social-engineeringaanvallen en alle inbreuken in het algemeen zullen worden beschouwd als gerichte aanvallen en er zou een klacht tegen je kunnen worden neergelegd. Als er een test moet worden uitgevoerd, zullen we die zelf verrichten.

Welke problemen kan je langs deze weg melden?
Je kunt kwetsbaarheden van onze beveiliging melden. Het gaat om elke kwetsbaarheid,  die kan worden misbruikt voor ongeoorloofde doeleinden, en die zich voordoet:

 • - op één van onze websites:

          • www.nmbs.be; www.sncb.be; www.belgianrail.be; www.b-rail.be;
          • www.b-europe.bewww.b-europe.com;
          • www.nmbs.tv;
           www.trainworld.be

 • - onze mobiele en webapplicaties
 • - onze netwerken en informatiesystemen

Welke problemen kan je langs dit kanaal niet melden?

 • - Vragen en klachten over de producten en diensten van NMBS.
 • - Vragen over het gebruik van jouw wachtwoorden.  
 • - Vragen over spam of phishing(pogingen)

Neem daarvoor contact op met onze NMBS klantendienst

Wat gebeurt er verder met de melding?

 • - We bezorgen jou een antwoord binnen twee weken.
 • - We zullen je opnieuw contacteren als we bijkomende informatie nodig hebben.
 • - We stellen alles in het werk om het probleem snel en doeltreffend op te lossen.
 • - We brengen je op de hoogte zodra het probleem is opgelost.
 • - (In bepaalde bijzondere gevallen) kennen we een beloning toe om je voor de bewezen dienst te bedanken. Wij beslissen autonoom en geval per geval over de toekenning van een beloning en de inhoud ervan.
 • - Indien je handelingen aan bovenstaande regels voldoen, zullen we geen gerechtelijke vervolging tegen je instellen.

Vandaag is Train World open van 10:00 tot 17:00 (laatste toegang om 15u30).

close