Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.

Privacy & Cookies

Privacybeleid website Train World

Dit privacybeleid is van toepassing op de website Train World, die beheerd wordt door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ('NMBS'), naamloze venootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).

De bezoeker van deze website moet zich ervan bewust zijn dat sommige gegevens over hem, alleen al verbinding met deze site te maken door NMBS gekend zijn of kunnen zijn.

 

1. Toepassingsgebied

NMBS draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees dit privacybeleid aandachtig door om meer te weten over de manier waarop de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op de website van Train World (hierna 'Website')

Door toegangstickets of producten aan te kopen die gecommercialiseerd worden op de Website, door diensten via de Website te reserveren, de Website te gebruiken en persoonsgegevens te communiceren, gaat u formeel akkoord met de hierna vermelde voorwaarden op grond waarvan NMBS persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft en/of (al naar het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden meegedeeld werden aan de betrokken personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben en dat ze door deze personen aanvaard zijn.

2. Veiligheid

NMBS verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen maakt NMBS onder andere periodieke back-ups.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1. Verzameling, verwerking en doeleinden van de persoonsgegevens op de Website

Tijdens elk bezoek aan de Website worden er verschillende persoonsgegevens en logfiles over u verzameld, namelijk uw IP-adres, de website die u naar de Website heeft doorverwezen, de datum en de duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag en, in het bijzonder, de pagina's die u bezoekt.

Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. Hiertoe doet NMBS een beroep op de diensten van derden aan wie deze gegevens met het oog op deze doeleinden worden meegedeeld.

Vanaf het ogenblik dat uw bezoek zich niet langer beperkt tot het verzamelen van algemene informatie en, meer bepaald, wanneer u op of via de Website:

 • (i) een toegangsticket koopt of producten die gecommercialiseerd worden via de Website,
 • (ii) het Train World-team contacteert, met name door uw getuigenissen te delen,
 • (iii) deelneemt aan een wedstrijd,
 • (iv) antwoordt op een studie of tevredenheidsenquête die voorgesteld wordt door Train World,
 • (v) uw akkoord geeft om de newsletter van Train World en/of andere informatie te ontvangen over de activiteiten en evenementen die Train World organiseert,

Bovendien worden er aanvullende gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder desgevallend uw naam, voornaam en e-mailadres.

Dergelijke gegevens worden respectievelijk gebruikt om:

 • (i) u een toegangsticket af te leveren of producten die gecommercialiseerd worden op de Website, uw bestelling te bevestigen en u desgevallend aanvullende informatie hierover te bezorgen om de bijbehorende producten en diensten op te volgen en een dienst na verkoop te kunnen bieden,
 • (ii) uw vraag, bericht of aanvraag te kunnen behandelen en desgevallend te beantwoorden,
 • (iii) u te laten deelnemen aan de wedstrijd en te informeren over het verloop en de uitkomst van de wedstrijd en om u, na uw toestemming, de newsletter van Train World en/of andere informatie over de activiteiten en evenementen die Train World organiseert, te bezorgen,
 • (iv) u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan studies en tevredenheidenquêtes die Train World voorstelt,
 • (v) u newsletters en/of andere informatie over de activiteiten en evenementen die Train World organiseert, te bezorgen,

en kunnen voor dit doeleinde worden doorgegeven aan derden of onderaannemers, zoals hierna in punt 3.2 wordt uitgelegd.

Bovendien, om eventuele fraude te voorkomen tijdens de aankoop van tickets of producten die gecommercialiseerd worden op de Website, wordt tijdens elke betalingsverrichting de juistheid gecontroleerd van de door u gecommuniceerde gegevens.

3.2.    Doorgifte aan derden of onderaannemers

NMBS kan bepaalde persoongegevens doorgeven aan derden, onder andere voor de vogldende doeleinden:

 • aan de bevoegde overheden in het kader van op handen zijnde of lopende juridische procedures.

Deze derden handelen als 'verantwoordelijken voor de verwerking' tijdens de uitvoering van deze verwerking of andere verwerkingen van persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze verwerkingen verwijst NMBS dan ook naar het privacybeleid dat bij deze derden van toepassing is.

In voorkomend geval kan NMBS bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als verwerker voor rekening van NMBS. In dat geval krijgen die enkel toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen.

3.3. Doorgifte aan het buitenland

Door de Website te gebruiken of door uw persoonsgegevens door te geven aan NMBS, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat er in het kader van de vermelde verwerkingen van persoonsgegevens, persoongsgevens mogen worden doorgegeven aan landen van buiten de Europese Economische Ruimte die geen vergelijkbaar beveiligingsniveau bieden voor de persoonsgegevens.

4. Cookies

Op de Website worden 'cookies' gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die tijdelijk of definitief via de browser op uw computer of toestel worden bewaard door de server van een website en die het gebruik van de Website vereenvoudigen, aanvullen en personaliseren.

In uw browser kunt u cookies bijhouden uitschakelen of de bewaarde cookies wissen. Dit kan echter leiden tot een minder goede of tragere werking of de onmogelijkheid om bepaalde delen van de Website te gebruiken.

Voor meer informatie over de cookies en de manier waarop u die kunt verwijderen in de browser die u gebruikt, verwijst NMBS u naar de volgende website www.allaboutcookies.org. 

NMBS gebruikt de volgende cookies:

 • De cookies die strikt noodzakelijk zijn, zijn de cookies die bezoekers de mogelijkheid bieden om de Website te bekijken, de functies op de Website te gebruiken (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) en toegang te krijgen tot de beveiligde en geregistreerde delen. Indien het gebruik van cookies is uitgeschakeld; kunnen bepaalde delen van de Website niet correct worden gebruikt. 
 • Prestatiebevorderende cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken. Het gaat om informatie over de bekeken pagina's of het aantal verschenen foutmeldingen, met als doel het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
 • De functionaliteitscookies zijn cookies die NMBS de mogelijkheid bieden om bepaalde keuzes en voorkeuren (zoals de taalkeuze, de keuze van de webshop, enz.) van de bezoekers te onthouden om het gebruiksgemak van de Website te verbeteren en de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

5. Recht van toegang, aanpassing en rechtzetting

Conform de privacywet, beschikt u op gelijk welk ogenblik over het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden, om uw gegevens in te kijken en te corrigeren en om ze, in voorkomend geval, te laten schrappen. Op onderstaand adres kunt u zich, mits identiteitsbewijs, schriftelijk richten tot de dienst die binnen NMBS verantwoordelijk is voor de verwerking.

6. Gegevens

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in de Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).

NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

U kunt op onderstaand adres contact opnemen met NMBS (Directie Marketing & Sales): NMBS, Customer Service, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, of per e-mail via privacy@b-rail.be.

NMBS houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid op eender welk ogenblik te wijzigen.

Vandaag is Train World open van 10:00 tot 17:00 (laatste toegang om 15u30).

close